ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η KARIAN PHARMACEUTICALS  παρέχει υπηρεσίες: 

Συμβούλων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης.
Έρευνας αγοράς
Εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών.